qr code-M ร้านทรัพย์มณีสุข

MD-0018 ศาลพระภูมิโมเดิร์นพร้อมศาลเจ้าที่ทรงกลีบบัว

MD-0018 ศาลพระภูมิโมเดิร์นกลีบบัว

ศาลพระภูมิโมเดิร์น และศาลเจ้าที่โมเดิร์น MD-0018 เป็นศาลโมเดิร์นทรงกลีบบัวอีกหนึ่งแบบที่มีความโมเดิร์นแต่ยังคงความอ่อนช้อยของรูปทรงที่มีทั้งส่วนโค้งและเหลี่ยมมุมของศาลในส่วนต่างๆ ที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัว

ราคา 29000 บาท

MD-0018ด้านซ้าย
MD-0018 ด้านขวา

MD-0018 จะมีขนาดของจานของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ อยู่ที่ 75*75 cm ความสูงของศาลพระภูมิทั้งหมดประมาณ215 cm ศาลเจ้าที่จะมีความสูงทั้งหมดประมาณ 150 cm จะใช้พื้นที่ในการตั้งศาลทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมโต๊ะวางของไหว้ ในกรณีที่ต้องการประหยัดพื้นที่พื้นที่ที่ใช้ 180*180cm ก็เพียงพอ แต่ทางร้านจะแนะนำ 200*200 cm ขึ้นไปในการตั้งศาลโมเดิร์นชุดนี้

ศาลพระภูมิโมเดิร์นMD-0018

สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ 0629624692 , 0629651696 หรือ

line: @smns อย่าลืม @ นะครับ

qr code-M ร้านทรัพย์มณีสุข

Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr